Throwback: Ol’ Dirty Bastard – “Shimmy Shimmy Ya”

Do I gotta say more?

– Seneca Doss

Advertisements